За нас За нас

На тази страница ще намерите нормативни училищни документи, свързани с работата и развитието на 22 СУ „Георги Ст. Раковски“, актуални за учебната 2016/2017 година:

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Годишен план за извършване на самооценка на училището

Правилник за дейността на 22 СУ "Георги Стойков Раковски" 2016/2017 учебна година

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за работа на училищен координационен съвет

Програма за опазване живота и здравето на учениците

График за провеждане на обучение по безопасност на движението

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие на 22 СУ "Георги Ст. Раковски "

Бюджет на 22. СУ

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9        Касов отчет м.12           Бюджет 2016г                       
                               
Бюджет 2017г      Корекция на бюджета на 22-ро СУ за I-во тримесечие на  2017г  
Касов отчет м.3           Касов отчет м.6