Ръководство Екип


Елена Кърпачева

Длъжност: директор на 22. СОУ.

Образование и квалификация: Магистър по психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Хоби: Отглеждане на цветя и четене на книги.

Консултации: с ученици: четвъртък, 12:30 ч. – 13:10 ч;

                         с родители: сряда, 10:00 ч. – 12:00 ч.

Имейл: ekarpacheva@22sou.com

Красимира Петрова

Длъжност: зам. директор – УД гимназиален етап.

Образование и квалификация: Магистър по математика от СУ „Св. Климент Охридски“, обучение по информационна система на образованието – „Админ Л“, обучение по практико-приложните задачи в обучението по математика подготовка за PISA.

Консултации: с ученици: вторник, 18:30 ч. – 19:10 ч;

                         с родители: понеделник, 16:30 ч. – 18:30 ч.

Имейл: kpetrova@22sou.com

  

Стилияна Пенчева    

Длъжност: зам. директор – УД прогимназиален етап.

Образование и квалификация:  Магистър  по  математика  от  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ІІ ПКС по математика от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски       “Учител по информатика и информационни технологии от СУ „Св. Климент Охридски“

Консултации: с ученици: вторник, 12:30 ч. – 13:10 ч;

                         с родители: вторник, 7:30 ч. – 9:30 ч.

Имейл:

 

Ели Андреева

Длъжност: зам. директор – УД начален етап.

Образование и квалификация: Магистър от СУ „Св. Климент Охридски“, НУП, руски език – ПКС, квалификация за интерактивни техники за обучението в начален етап, обучение за работа с образователен софтуер „Envision“.

Участие  в  международна  конференция  „Информационни и комуника-ционни технологии в подкрепа на ученето през целия живот“.

Консултации: с ученици: четвъртък, 12:30 ч. – 13:10 ч;

                         с родители: сряда, 10:00 ч. – 12:00 ч.

Имейл: eandreeva@22sou.com

Стилиян Ангелов

Длъжност: зам. директор – АСД.

Образование и квалификация: Магистър по машинно инженерство от Техническия университет.

Имейл: sangelov@22sou.com

Галя Димитрова

Длъжност: педагогически съветник за гимназиален етап на обучение и завеждащ Център за кариерно консултиране и развитие на 22. СОУ.

Образование и квалификация: Магистър по българска филология от СУ „Св. Климент Охридски“, сертификати по практическа психология и психологическо консултиране в педагогическа среда от СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ; сертифициран кариерен консултант по международната програма GCDF.

Хоби: Театър! Реализирам хобито си в училищната общност като подкрепям учениците за занимания със сценични изкуства. Пресечната точка между социализацията на младите хора и театъра е „ролята“, затова подходът „дивайзинг“, т.е. изобретяване на смисъл от самите участници, е любим мой начин за изготвяне на спектакъл.

Консултации: работно време на ЦККР: 8:30 ч. – 14:30 ч.

Имейл: gdimitrova@22sou.com

Петя АнгеловаДлъжност: педагогически съветник.

Образование и квалификация: Магистър: "Социално възпитателна и пробационна дейност с правонарушители" в Софийски университет  „Св. Климент Охридски“.

Хоби: Фотография

Имейл: petiamaneva22sou@abv.bg