За нас За нас

На тази страница ще намерите нормативни училищни документи, свързани с работата и развитието на 22 СУ „Георги Ст. Раковски“, актуални за учебната 2017/2018 година:

Правилник за дейността на 22 СУ "Георги Стойков Раковски" 2017/2018 учебна година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Годишен план за извършване на самооценка на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за работа на училищен координационен съвет

Програма за опазване живота и здравето на учениците

График за провеждане на обучение по безопасност на движението

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие на 22 СУ "Георги Ст. Раковски "

Бюджет на 22. СУ

Бюджет 2016г

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9        Касов отчет м.12           Бюджет 2016г   

        

Бюджет 2017г

Бюджет 2017г      Корекция на бюджета на 22-ро СУ за I-во тримесечие на  2017г  

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9              Касов отчет м.12          

Бюджет 2018г

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6